FACEBOOK

Bu həm də müxtəlif məhsulların distribusiyası ilə məşğul olan şirkətlərdir. GPS nəzarəti sistemləri, həm ölkə daxilində, həm də onun hüdudlarında yük, o cümlədən konteyner daşımaları ilə məşğul olan təşkilatlar üçün də zəruridir.